b'V enem letu se je poasi, a vztrajno zael oblikovati skupnostni urbani vrt s principi delovanja, ki so jih kolektivno sprejeli vrtikarji na svojih sreanjih. Temeljna razlika med individualnim vrtikarstvom in skupnostnim urbanim vrtom je, da je slednji skupinski podvig vejega tevila prebivalcev ali skupine ljudi, ki presee, kolikor je to mogoe, razlike in razprtije ter namesto drubene atomizacije ali fragmentacije stopi na pot kolektivnega ustvarjanja skupnosti in skupnega.Drutvo Urbani eko vrt e danes po skoraj desetih letih korak za korakom uresniuje potrebe, ki presegajo pridelavo sveega sadja in zelenjave, eprav je tudi to izjemnega pomena. Na prvi pogled je skupnostni urbani eko vrt prostor pridelave vrtnin, vendar je njegova najveja vloga negovanje odnosov, ki jih potronika druba s konkurennostjo, izkorianjem naravnega in drubenega bogastva zabrisuje in prepreuje.Skupnostni urbani eko vrt v Borovi vasi je prvi primer celostne ureditve organiziranega vrtikarstva v Sloveniji, sploh pa prvi primer, ki je v izhodie postavil certificirano ekoloko pridelavo.12 Urbano vrtnarjenje - Urbana zemljina za hrano'